guideubon

 

รพ.ใหญ่ ประดิษฐานพระรูป กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายเเพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูป พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน บริเวณเสาธง หน้าอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

ในการนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ออกจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ เลี้ยวขวาตามถนนพลแพน ด้านทิศเหนือ ตรงไปเลี้ยวซ้ายถนนอุปลีสาน ผ่านถนนเทพโยธี ผ่านวัดสารพัฒนึก เคลื่อนผ่านถนนข้าง สภอ. เมือง เลี้ยวซ้ายสี่แยกไฟแดง ถึงหน้า ร.พ สรรพสิทธิประสงค์  ประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นแท่นประดิษฐาน

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

เป็นที่น่าสังเกตว่า ริ้วขบวนอัญเชิญพระรูปฯ ผ่านหน้าวัดสารพัฒนึกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากวัดสารพัฒนึก ทรงสร้างโดย พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์กับพระองค์หรือเป็นวัดประจําพระองค์ด้วย จึงได้มีการพิจารณาตั้งชื่อวัดที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ ตามพระนามของพระองค์ ดังนี้ สรรพสิทธิ์ แปลว่า สําเร็จ ทุกอย่างจึงได้คําว่า สารพัด ประสงค์ แปลว่า ความต้องการ จึงได้คําว่า นึก เมื่อนํามา รวมกันแล้วจึงได้คําว่า สารพัดนึก คําว่า พัด ได้มีการเปลี่ยนเป็น พัฒ เพื่อจะได้ คําแปล ที่มีความหมาย เพราะวัดนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ตามฐานะของวัด 

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

อนึ่ง การสร้างวัด สารพัฒนึกนี้ ก็เพื่อให้เป็นที่พํานักของ พระภิกษุม้าว โกณฑญโญ (เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสารพัฒนึก) ซึ่งเป็นพระพี่ชายของหม่อมเจียงคํา ชุมพล พระชายาของพระองค์

สำหรับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เดิมชื่อ โรงพยาบาลอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2478 โดยหม่อมเจ้าอุปลีสานชุมพล ได้ประทานที่ดินของพระองค์แปลงหนึ่ง ที่สวนโนนดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีตำรวจ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 27 ไร่ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระบิดาของพระองค์

ประกอบกับในช่วงเวลานั้น พลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคอีสาน ที่อยู่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณ มาใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล และให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2478 เปิดทำการเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2479 และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในภายหลัง

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

ในโอกาสครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 3 มกราคม 2563 จะมีพิธีทำบุญ และพิธีเจิรญพระพุทธมนต์ สมโภชอธิษฐานจิต พระรูปเหมือนพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) ณ แท่นประดิษฐาน หน้าอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทาน ในพิธีทำบุญครบรอบ 84 ปีฯ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ได้ โดยติดต่อ กลุ่มงานสุขศึกษา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โทร.045-319200 ต่อ 1326, คุณกรรณิการ์ 089-8473832 หรือคุณวัชนีย์ 089-2801753

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-06.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-07.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-08.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-09.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-10.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-11.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-12.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-13.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-14.jpg

พระรูป-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-15.jpg