guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่ตะวันออกสุดของประเทศไทย สอนอาชีพระยะสั้น

บ้านปากลา-อบรมอาชีพ-01.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้ฝึกสอนอาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

โดยมีหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 60 คน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดในการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการมีงานทำในท้องถิ่น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปะการตกแต่งสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ โดยคณะวิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปะการจับจีบผ้าบนโต๊ะ โดยแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะวิชาคหกรรม และหลักสูตรการตัดผมชายและหญิง ได้รับการร่วมมือจากครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีนโยบายในการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เป็นการยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งมีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพและใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สู่การเป็นฝีมือชน คนสร้างชาติ

บ้านปากลา-อบรมอาชีพ-02.jpg

บ้านปากลา-อบรมอาชีพ-03.jpg

บ้านปากลา-อบรมอาชีพ-04.jpg

บ้านปากลา-อบรมอาชีพ-05.jpg

บ้านปากลา-อบรมอาชีพ-06.jpg