guideubon

 

ชาวเกษตรฯ ม.อุบลฯ ปลูกข้าวนำผลผลิตข้าวเลี้ยงยินดีพี่บัณฑิต

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-01.jpg

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 2 (กิจกรรมเก็บเกี่ยว) ประจำปี 2562 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นายจิระพล เกษชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ ผู้รับผิดโครงการกล่าวรายงาน โอกาสนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเคียวอุปกรณ์เกี่ยวข้าว ให้กับตัวแทนสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-02.jpg

โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมนำผลผลิตข้าวที่ได้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และเลี้ยงยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต ที่จะกลับมารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในช่วงธันวาคม2562 นี้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นและประทับใจ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-03.jpg

นายจิระพล เกษชาติ ผู้รับผิดโครงการ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง นับเป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นวดข้าว และการดูแลรักษานำข้าวมารับประทาน ตลอดจนการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบการเรียนการสอน เป็นการศึกษานอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง

นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภายในคณะและนักศึกษาคณะ

สำหรับผลผลิตข้าวในปีนี้ ซึ่งเริ่มปักดำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จนปัจจุบันถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งสิ้น จำนวน 60 กระสอบ แบ่งเป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 50 กระสอบ ข้าว กข.15 จำนวน 10 กระสอบ ซึ่งสโมสรนักศึกษาจะได้นำข้าวไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษาของคณะ และเลี้ยงรับรองต้อนรับพี่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 28 ที่จะเดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2562

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-04.jpg

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-05.jpg

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-06.jpg

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-07.jpg

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-08.jpg

ปลูกข้าว-เก็บเกี่ยว-เลี้ยงพี่บัณฑิต-09.jpg