guideubon

 

ม.อุบลฯเดินหน้า โครงการคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ

คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายอบรมนักศึกษาโครงการคอรัปชั่น “ฉัน” ไม่ขอรับ เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอรัปชันในอนาคต

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บันทึกลงนามความร่วมมือร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)UNDP และบริษัททรูคอฟฟี่ ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ต้านคอรัปชั่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ภายใต้ธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอรัปชันในอนาคต

เพื่อเดินหน้าโครงการดังกล่าว UNDP จึงจัด โครงการค่ายอบรมนักศึกษาโครงการคอรัปชั่น “ฉัน” ไม่ขอรับ ระหว่าง 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ณ อารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน และ Mr. Luc Stevens, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย ซึ่งมีตัวแทนแกนนำนักศึกษาทุกคณะที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 70 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ กล่าวถึงโครงการว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะสถาบันการศึกษา ร่วมสนับสนุนการป้องกันและส่งเสริมการต่อสู้กับการทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ เชื่อว่า ค่ายอบรมนักศึกษาโครงการคอรัปชั่น “ฉัน” ไม่ขอรับ จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ แสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่ มีความยุติธรรม และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-02.jpg

สำหรับโครงการ เครือข่ายเยาวชน คอรัปชั่น “ฉัน” ไม่ขอรับ และธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ และตั้งใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและดำเนินการเอง โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทรูคอฟฟี่ร่วมเป็นพี่เลี้ยง เชื่อว่าตัวแทนแกนนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอยากเห็นสังคมไทยที่ยุติธรรมและไร้คอรัปชั่น

ในส่วนของทีมวิทยากรในครั้งนี้ นำโดย คุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ Programme Analyst, UNDPอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย เป็นต้น โดยรูปแบบค่าย จัดให้มีกิจกรรมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็ดการทุจริตคอรัปชั่นและผลกระทบต่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และวางแผนรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นต่อไป การนำเสนอไอเดียร้านการแฟ คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ นอกจากนี้ นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและการบริหารธุรกิจที่เน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการเป็นฟันเฟืองบริหารร้านกาแฟ เพื่อนำผลกำไรที่ได้รับมาทำกิจกรรมการต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน