guideubon

 

อุบลฯ เจ้าภาพจัดงาน สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

UBCC-สัมนาหอการค้า-01.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมการจัดแถลงข่าว งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดยมีส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงาน ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องด้วย ใน 2565 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เลือกให้จังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่และเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางขับเคลื่อนและพื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้ THEME สัมมนา "Connect the dots : Enhancing Thailand Competitiveness" เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทย ภายหลังการเปิดประเทศให้กลับมาเข้มแข็งและมั่นคง

การสัมมนาดังกล่าว จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จากส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาฯรวมทั้งผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 1,000 คน

ดังนั้น เพื่อให้การสัมมนาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี