guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เจ้าภาพถวายผ้ากฐิน วัดมณีวนาราม อ.เมือง อุบลราชธานี

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-01.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานทอดถวายกฐิน แด่พระภิกษุ สามเณรที่จำพรรษา ณ วัดมณีวนาราม โดย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ สามเณร รวม ๑๖ รูป รับกฐินดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-02.jpg

สำหรับยอดเงินการถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 715,018 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสิบแปดบาทถ้วน ) 

พระพุทธศาสนาในเมืองอุบลราชธานี ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากกลุ่มผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานี นับแต่สถาปนาเมืองอุบลราชธานีสืบมาถึงปัจจุบัน มีการสร้างปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม การบำรุงพระภิกษุสงฆ์สามเณร ส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัย ให้ญาติโยมผู้เป็นคฤหัสถ์เข้าวัดบำเพ็ญศีลทานต่างๆ และการส่งเสริมบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง ไม่ว่าจะเป็น บุญเข้าพรรษา และบุญกฐิน เป็นต้น 

สำหรับบุญกฐินวัดมณีวนาราม ได้รับการสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง พระครโกศลวิหารคุณ(จูม กฺสโล รองเจ้าอาวาสวัดมณีนาราม ผู้เป็นพระเถระที่มีพรรษามากที่สุดในปัจุบันได้บอกเล่าว่า ตั้งแต่ท่านมาจำพรรษา วัดบำน้อย ไม่เคยขาดกฐินเลย หากปีใดไม่มีจากพ ญาติโยมคุ้มวัดจะร่วมกันจัดเป็นกฐินสามัคคีเสมอ สะท้อนถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มีต่อวัดมณีวนารามอย่างแน่นแฟ้น และยาวนาน ประจักษ์พยานพบได้จากบริวารกฐินจำนวนไม่น้อย อาทิ พัดรองที่ระลึก ผ้าห่อคัมภีร์ ฆ้อง เป็นต้น

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-03.jpg

ปี พ.ศ.2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีศรัทธาขอเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดมณีวนาราม โดยที่ถือว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เปรียบดั่งเจ้าเมือง จึงเรียกว่า "กฐินเจ้าเมือง"  เป็นที่ควรแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่ง

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-04.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-05.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-06.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-07.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-08.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-09.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-10.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-11.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-12.jpg

กฐินเจ้าเมือง-อุบล-13.jpg