guideubon

 

อุบลฯ รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

งดให้ถุงพลาสติกหิ้ว-01.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมนักวิชาการ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในภาวะอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม

งดให้ถุงพลาสติกหิ้ว-02.jpg

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรมการลด ละ เลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างต่อเนื่อง

โดยตั้งเป้า ประเทศไทยปราศจากพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2564 ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ ใช้ซ้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม ประกอบกับนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม รวมทั้งการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

งดให้ถุงพลาสติกหิ้ว-03.jpg

จากนั้นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมเดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ทั่วทั้งประเทศ

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

งดให้ถุงพลาสติกหิ้ว-04.jpg

งดให้ถุงพลาสติกหิ้ว-05.jpg

งดให้ถุงพลาสติกหิ้ว-06.jpg