guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ชนะเลิศ 40 รายการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ40-01.jpg

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม 2564 ณ สนามแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 40 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รายการ จากรายการที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 59 รายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 40 รายการ จะเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ฯ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ40-02.jpg

สรุปรางวัลชนะเลิศ 40 รายการ ที่เข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดังนี้
1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.
2. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช.
3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
4. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing plan” ระดับ ปวส.
5. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส.
6. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช.

7. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
8. การประกวดดนตรีพื้นเมือง (แคน)
9. การประกวดดนตรีไทย (ซอด้วง) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
10. การประกวดดนตรีไทย (ซออู้) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
11. การประกวดดนตรีไทย (ขิม) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

12. การแข่งขันพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
13. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration C0ntest) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
14. การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

15. การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
16. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
17. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
18. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
19. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ40-03.jpg

20. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
21. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.
22. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.
23. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน) ระดับ ปวช.
24. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน) ระดับ ปวช.

25. ทักษะการนำเสนอรายการท่องเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.
26. ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส.
27. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.
28. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
29. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช.
30. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

31. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช.
32. ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.
33. ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช.
34. ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส.
35. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช.

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ40-04.jpg

36. ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช.
37. ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช.
38. ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช.
39. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ
40. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.