guideubon

 

นศ.ป.โท ม.ราชธานี จัดสัมมนาวิชาการ "การจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0"

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "การจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อนเริ่มงานประธานได้นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำแสดงความอาลัย ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-02.jpg

โดยที่รัฐบาลไทยในปัจจุบันได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ โดยเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าและการสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า "ไทยแลนด์ 4.0" จากนโยบาลดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาไทย

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-03.jpg

ในฐานะที่เป็นระบบผลิตบุคคลากรออกมาพัฒนาประเทศ นักศึกษาปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี รุ่นที่ 45 และรุ่นที่ 46 ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงจัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ดังนี้

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-04.jpg

- ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13 บรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0"

- ดร.เดชา ทองสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ SBAC บรรยายในหัวข้อ "การบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0"

- ดร.ธนันกฤต ศุภประเสริฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เด็นทัลวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ "มุมมองและความต้องการของภาคธุรกิจต่อระบบการศึกษาไทย"

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-05.jpg

การจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "การจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0" ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชธานี, ดิ อโรมา คลินิค, สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, โรงเรียนอุ่นไอรักเลิศวัฒนา, ร้านคาร์คลินิค, ร้านโชติพันธ์ และร้านเภสัชกรรมชุมชน

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-06.jpg

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-07.jpg

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-08.jpg

มหาวิทยาลัย-ราชธานี-อุบล-09.jpg