guideubon

 

น้ำมูลยังเพิ่มอีก 4 ซม. ล้นตลิ่งแล้ว 66 ซม.

น้ำมูลล้นตลิ่ง66ซม.-01.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สรุปสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก.หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.66 ม.รทก. หรือระดับ 7.66 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.66 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,632 ลบ.ม/วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้สูงกว่าระดับสูงสุด 0.17 เมตร )

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.84 มรทก. ระบายน้ำ 260.06 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 3,009.95 ลบ.ม./วินาที

สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 94.16 เมตร 

สรุป : ปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 5.68 เมตร

การดำเนินการของหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง รวม 7 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนท่าบ้งมั้ง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

2. การเร่งระบายน้ำโดยการใช้เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 50 เครื่อง จากกรมชลประทาน และได้รับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี

3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ดำเนินการสูบน้ำเพื่อกักเก็บในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม และการตัดยอดน้ำเพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังมาถึง  โดยดำเนินการสูบน้ำจากห้วยเรือลงอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยดำเนิการสูบส่งน้ำได้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา