guideubon

 

เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ มอบปัจจัยให้ 4 รพ. เนื่องในอายุวัฒนมงคล 55 ปี

อายุวัฒนมงคล-พระเทพวราจารย์-01.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ท่านเจ้าคุณ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม มอบปัจจัยให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่งๆ ละ 30,000 บาท เนื่องในอายุวัฒนมงคล 55 ปี (วันที่ 5 พ.ค.2563) เพื่อใช้ในภาระกิจของโรงพยาบาล ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ดังนี้

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
2. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีนายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
4. โรงพยาบาลวารินชำราบ มีนายแพทย์สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

อายุวัฒนมงคล-พระเทพวราจารย์-02.jpg

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 19- 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพระครูสารสีลคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางออกเยี่ยม พูดคุย ให้กำลังใจ แนะนำ การปฏิบัติในสถานะการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 แก่วัดต่างๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 อำเภอ และถวายปัจจัยกองทุนสงฆ์อาพาธอำเภอๆ ละ 5,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือและหน้ากากผ้า ดังนี้

1. ถวายพระครูปภาตจันทคุณ เจ้าคณะอำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2. ถวายพระครูโสภณอัคราทร รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม วัดนาห่อม ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3. ถวายพระครูสุทธิพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น วัดหนองดุม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
4. ถวายพระครูศรีธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน วัดโนนทอง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
5. ถวายพระครูสุนทรสารวัฒน์ รก.เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย วัดโนนทอง ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

6.ถวายพระวิโรจน์รัตโนบล เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก วัดป่าศรีมงคล ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
7.ถวายพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8.ถวายพระครูอรุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอนาเยีย วัดป่านาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
9.ถวายพระศรีรัตโนบล เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ วัดวารินทราราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
10.ถวายพระครูกิตติปุญญากร เจ้าคณะตำบลท่าช้าง วัดท่าช้างน้อย ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

11. ถวายพระครูสิริปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร วัดสวนสวรรค์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
12. ถวายพระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอสิรินธร วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
13. ถวายพระครูโพธิเขตวรคุณ เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม วัดโพธาราม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
14. ถวายพระครูวีรวรานุกูล รก.เจ้าคณะอำเภอนาตาล วัดพระโต ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
15. ถวายพระมหาบันทอน สุธีโร ป.ธ.๖ รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ วัดบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

16. ถวายพระครูปัญญาเขมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
17. ถวายพระครูเกษมธรรมานุวัตร รก.เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
18. ถวายพระครูมงคลชยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
19. ถวายพระสุนทรปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอตาลสุม วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
20. ถวายพระครูสังวรวัฒนคุณ รองเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง วัดกุดกั่ว ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

21. ถวายพระปลัดประคอง ปญฺญาคโม รองเจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
22. ถวายพระครูโสภณอาภากร รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดบ้านแขม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
23. ถวายพระครูภัทรธรรมสิริ เจ้าคณะตำบลเตย เขต 2 วัดป่าน้ำคำเกิ่ง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
24. ถวายพระสมุห์มนตรี อคฺคธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น วัดโกศรีวนาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
25.ถวายพระครูสารกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

งานคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี

อายุวัฒนมงคล-พระเทพวราจารย์-03.jpg

อายุวัฒนมงคล-พระเทพวราจารย์-04.jpg

อายุวัฒนมงคล-พระเทพวราจารย์-05.jpg