guideubon

 

เกษียณอย่างมีคุณค่า... และสง่างาม 4 ข้าราชการ สพม.29

วันที่ 30 กันายน ของทุกปี จะมี ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี เกษียณอายุ และ พ้นจากหน้าที่การงานส่วนราชการ จะต้องหาอัตรา กำลังมาทดแทน สำหรับผู้เกษียณส่วนมากจะมีฐานะความเป็นอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ดังนั้น เส้นทางสายที่ 61 จึงเป็นทางที่ไม่ต้องเลือก แต่ต้องก้าวเดินต่อไป และทุกท่านพ้นหน้าที่ออกไปอย่างสง่างาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลฯ, อำนาจเจริญ) มีข้าราชการและลูกจ้างใน สังกัดเกษียณออกไป จำนวน 100 คน และเป็น ผู้บริหารในสำนักงาน 4 คน ประกอบด้วย

เกษียณอย่างมีคุณค่า-สง่างาม-01.jpg

1. นายประชา สิทธิโชค รองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (สพม.29)

การศึกษา ป.1-ป.4 โรงเรียนอาเวมารีอา ป.5-ป.7 โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.ศ.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.ศ.4-5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ป.กศ.สูง(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครู อุดรธานี ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครู พระนครศรีอยุธยา บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

การรับราชการ อาจารย์ 1 โรงเรียนศรี เมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหลายอำเภอ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหลายอำเภอ เจ้าหน้าที่ บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) การศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2. นายสุมิตร เสนสม อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.29

การศึกษา กศ.ม (การบริหารการศึกษา) มศว.มหาสารคราม คบ. (English) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ม.(ประกาศนีย บตั รครูพิเศษมัธยม) สมัครสอบ ป.กศ. (ประกาศนีย บัตรวิชาการศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี น.ธ.เอก(นักธรรมชั้นเอก) และเปรียญธรรม 2 ประโยค สำนักเรียนบ้านโพนขวาว อ.หัวตะพาน ม.ศ.3 โรงเรียนสาธุวิทยาศิลป์ โพนขวาว

การรับราชการ รับราชการตำแหน่งครูจัตวา โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี ครูผู้สอน (English) โรงเรียนชุมชน บ้านจิกดู่ อ.หัวตะพาน ช่วยราชการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน(อบจ.) หัวหน้าฝ่าย วิเคราะห์งบประมาณและแผน (อบจ.) ศึกษานิเทศก์ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (สปจ.อุบลราชานี) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา (สปจ.อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา สพท.อบ.5 และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.29 (อุบลราชธานี– อำนาจเจริญ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมา ภรณ์มงกุฎไทย(ชั้นสายสะพาย)(ป.ม.)(ท.ช)(รจ.พ.) (ต.ม.)

การศึกษาดูงานมาเลเชีย สิงคโปร์ อินโดนี เชีย สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

3. นายบพิตร มีหนองหว้า ผู้อำนวย การกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษา สพม.29

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูง จากวิทยาลัยครูพระนคร ปริญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูพระนคร ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

การรับราชการ ครูตรี โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระดับ 1 อัตราเงินเดือน 1,220 บาท ศึกษานิเทศก์ 4 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ศึกษานิเทศก์ 8 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขต พื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 29

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.ม. ต.ช. ท.ม. ร.ม. ท.ช.

การศึกษาดูงาน เมืองเว้ เวียตนาม ณ กรุงไทเป ไต้หวัน กรุงโซน เกาหลีใต้ เมืองโฮจิมินท์ เวียตนาม กรุงพนมเปญ เมืองเสียม เรียบ กัมพูชา เมืองเอดินเบอร์ก สก็อตแลนด์ เมือง แมนเช็ตเตอร์ และกรุงลอนดอน อังกฤษ กรุง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง กรุงกัวลาลัมเปอร์ มะละกา สิงค์โปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือง วินท์ กรุงฮานอย เมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

4. นายปัญญา แพงเหล่า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.29

การศึกษา จบ (ปวส.) เอก เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจบ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ จากวิทยาลัยครูอุบลฯ จบ (ค.ม.) การบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฎอุบลฯ

การรับราชการ บรรจุรับราชการเมื่อวัน ที่ 10 กันยายน 2523 ตำแหน่งครู 1 โรงเรียน บ้านห้วยสะคาม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ข้าราชการพลเรือสามัญ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 3-7 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 30 กันยายน 2557 เกษียณอายุราชการ

การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศ ฮ่องกง เกาหลีใต้ 2 ครั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว(หลายครั้ง) ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม(หลายครั้ง) ประเทศสิงค์โปร์ ราช อาณาจักรกัมพูชา(หลายครั้ง)

รางวัลและผลงานดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์) บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาสื่อสารมวลชน ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลรองชนะ เลิศ อันดับ 1 การประชาสัมพันธ์ สพท.ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเขียน ข่าว สพฐ. รางวัลบุคคลแห่งปี รางวัล D-Spirit โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ข่าวสารต้อง ขออภัยข้าราชการ และลูกจ้างที่เกษียณอายุในวัน ที่ 30 กันยายน 2557 ทุกคน และโอกาสหน้าจะ ได้นำเสนอผลงานและการรับราชการที่เป็นแบบ อย่างที่ดีให้ทราบต่อไป

 

มอง 4 ทิศ โดย อ.ปัญญา  แพงเหล่า

นสพ.หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กันยายน 2557