guideubon

 

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด ล็อกดาวน์ 4 หมู่บ้าน 28 ก.ย.-11 ต.ค.64

ล็อกดาวน์-ตำบลท่าลาด-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่ง ระงับการเข้า - ออกพื้นที่ บ้านท่าลาด ม.1 บ้านถ่อน ม.2 บ้านท่าลาดตก ม.6 และบ้านท่าลาดออก ม.8 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

- ห้ามออกนอกพื้นที่
- ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 - 04.00 น.
- งดการชุมนุม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
- งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ
- งดนั่งกิน/ดื่ม ในร้านอาหาร/เครื่องดื่ม รถเข็น และแผงลอยแต่ให้ซื้อกลับบ้าน
- งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัว 14 วัน
- บุคคลภายนอก งด เดินทางเข้าพื้นที่

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 บ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 และบ้านท่าลาดออก หมู่ที่ 8 พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่นๆ

ล็อกดาวน์-ตำบลท่าลาด-02.jpg

เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการ บังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 บ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 และบ้านท่าลาดออก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือฬนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 บ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 และบ้านท่าลาดออก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข 

และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต เข้า - ออก พื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวของ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

ล็อกดาวน์-ตำบลท่าลาด-03.jpg
ล็อกดาวน์-ตำบลท่าลาด-04.jpg