guideubon

 

ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะ หลังน้ำท่วม ณ รร.วัดคูเดื่อวิทยาคม

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-01.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท N.D. rubber จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซม และทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับความเสียหาย ชำรุดจากอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสถานที่ดังกล่าวกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนเดิม

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-02.jpg

นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท N.D. rubber จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสิ่งวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และซ่อมแซมอาคารสถานที่ตลอดจนบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคมให้กลับมาสวยงาม และสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนเดิม สร้างความซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม ตลอดจนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-03.jpg

และนักศึกษาจิตอาสากลุ่มดังกล่าว ยังร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และยังช่วยกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคมา เพื่อส่งมอบและนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือนร้อน และประสบอุทกภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ด้วย

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ชัยวุฒิ วัดจัง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-04.jpg

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-05.jpg

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-06.jpg

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-07.jpg

Rubber-tech-UBU-จิตอาสา-08.jpg