guideubon

 

ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบศูนย์พักพิง ดูแลที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย

ศูนย์พักพิง-ผู้ประสบภัย-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิง และฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีศูนย์พักพิงอยู่ 46 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบศูนย์พักพิง จำนวน 5 คณะ แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานกระทรวงต่างๆ รับผิดชอบ ออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของศูนย์พักพิง โครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัย และจัดให้ผู้ประสบภัย ได้มีกิจกรรมสันทนาการและการฝึกอาชีพ รวมถึงเก็บข้อมูลประชาชนที่ประสบภัย ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

ศูนย์พักพิง-ผู้ประสบภัย-02.jpg

โดยกำหนดออกเยี่ยมเยียนประชาชน ณ ศูนย์พักพิงถนนข้างสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ  หน้าวัดป่าแสนสำราญ  รอบสนามทุ่งคำน้ำแซบ  บริเวณแยกสถานีรถไฟถึงแยกน้ำโจ้ก – ทุ่งคำน้ำแซบ  สวนสุขภาพชุมชนลับแล  ศาลา SML กุดปลาขาว  มทบ.22 และชุมชนกุดเป่ง และนำข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อวางแผนจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป