guideubon

 

รมช.มหาดไทย ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

มท2-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กล่าวขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนทุกฝ่าย ที่ช่วยกันทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

มท2-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

รัฐบาลมีความห่วงใย เรื่องสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัย ที่พักอาศัยอยุ่จุดพักพิงเป็นเวลานาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ได้รับทราบข้อมูลขาวสารอย่างต่อเนื่อง สำหรับสิ่งของบริจาค ให้จังหวัดประสานท้องถิ่น เพื่อจัดสรรลงไปสู่ประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนความห่วงใยในการดูแลรักษาความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนที่จุดพักพิงและบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาควบคู่กันไป ในพื้นที่ ที่น้ำลดแล้ว

มท2-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ทุกตำบลดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ในการดำเนินประเมินสถานการณ์ สำรวจความเสียหาย ความต้องการผู้ประสบอุทกภัย และรายงานให้อำเภอ จังหวัดทราบทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง สำหรับผู้บริหารแต่ละตำบล /ชุมชน/เมือง ขอให้สำรวจความต้องการในพื้นที่ และพื้นที่ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

มท2-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดต้องมีการประชุมประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และปรับแผนเปลี่ยนเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทำอย่างไรให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

มท2-น้ำท่วมอุบล-05.jpg

มท2-น้ำท่วมอุบล-06.jpg

มท2-น้ำท่วมอุบล-07.jpg