guideubon

 

วิศวะฯ ม.อุบลฯ ผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

เครื่องชาร์ตโทรศัพท์-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลายชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงไม่มีไฟฟ้าใช้

เครื่องชาร์ตโทรศัพท์-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

ทั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เร่งผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ พร้อมนำส่งมอบให้กับชุมชนใช้อย่างเร่งด่วน สะดวกในการติดต่อสื่อสาร และขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน มูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำท่วม ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันเหตุการณ์ อีกด้วย

เครื่องชาร์ตโทรศัพท์-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 สร้างความเสียหายในวงกว้างให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ จากข้อมูลการสำรวจพบว่าชาวบ้านหลายชุมชนยังอาศัยในบ้านเรือน ไม่อพยพขึ้นมาที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการเคลื่อนย้ายที่ลำบาก เป็นห่วงบ้านเรือนที่พักอาศัย จึงจำเป็นที่ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนต่อไป ซึ่งหลายชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตามบ้านเรือนถูกตัด ป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ทำให้แบตเตอรี่หรือพลังงานที่อยู่ในโทรศัพท์หมดไป

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารของผู้ประสบภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ผลิตชุด เครื่องจ่ายพลังงานชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ แบบเคลื่อนที่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจำลองจากชุดชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

เครื่องชาร์ตโทรศัพท์-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

ในส่วนของ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ประกอบด้วย แบตเตอร์รี่รถยนต์ ขนาด 60 Ah จำนวน 1 เครื่อง ชุดหัวชาร์จรองรับการใช้งานหัวชาร์จ USB จำนวน 10 หัว ตะกร้าชุดสายชาร์จ เบรกเกอร์ รถเข็นแบบล้อลาก และชุดชาร์จไฟแบตเตอร์รี่ โดยเครื่องชาร์จโทรศัพท์ แบตเตอรี่ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จำนวน 20-30 เครื่อง ในเบื้องต้น คณะได้ผลิตจำนวน 5 ชุด งบประมาณชุดละ 4,000 บาท โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้นำส่งมอบให้กับชุมชนที่ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีก 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องกรองน้ำสะอาด และชุดพลังงานให้แสงสว่าง เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว