guideubon

 

พ่อเมืองยัน อุบลฯ จะมีการก่อสร้างทางลอดแยกทั้งสิ้น 3 แยก

สะพานทางลอด-อุบล-01.jpg
ภาพโดย Djnu Panumas Paksida

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ 6 ด้านด้วยกันคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นจะได้สรุป เพื่อกำหนดจุดหมายในการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ในตอนหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีจะมีการก่อสร้างทางลอดแยกทั้งสิ้น 3 แยก ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

ปี 2560 อุโมงค์ทางลอดแยกวนารมย์
ปี 2561 อุโมงค์ทางลอดแยกดงอู่ผึ้ง
ปี 2562 อุโมงค์ทางลอดแยกโนนหงส์ทอง

แต่ละแยกใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1,000 วัน หรือแยกละประมาณ 3 ปี งบประมาณแห่งละ 750 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจออกแบบ นอกจากนี้ ยังมีสะพานลอดแยกที่ 4 อาจอยู่ในพื้นที่วารินชำราบด้วย

อ่าน คนอุบลฯ เฮ ได้แน่ๆ ทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์

สี่แยกดงอู่ผึ้ง-01.jpg

สี่แยกวนารมย์-01.jpg