guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 389 ราย เป็นเด็ก 79 ราย พนง.รง.น้ำแข็ง ติด 3 คน

โรงงานน้ำแข็ง-ติดโควิด3คน-01.jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 389 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 32 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 357 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 11,200 ราย รักษาหายสะสม 8,556 ราย กำลังรักษา 2,624 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 20 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

โรงงานน้ำแข็ง-ติดโควิด3คน-02.jpg

ประวัติการรับวัคซีนของผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 389 ราย มีดังนี้
อายุต่ำกว่า 12 ปี 79 ราย (20.31)
ไม่เคยได้รับวัคซีน 36 ราย (9.25%)
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 15 ราย (3.86%)
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 202 ราย (51.93%)
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 53 ราย (13.62%)
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 3 ราย (0.77%)

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 49 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 103 คน กักตัว 103 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 49 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 95 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 123 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า)

โรงงานน้ำแข็ง-ติดโควิด3คน-03.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 61 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 174 คน กักตัว 174 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 51 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 60 คน อยู่ระหว่างกักตัว 60 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.สระสมิง ม.2 อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้า หญิง ขายของในตลาด ต.นาส่วง มาร่วมงานศพ/ สัมผัสคนในงานศพ-ในชุมชน/ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 61 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 185 คน อยู่ระหว่างกักตัว 179 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.เกษม อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 17 ปี รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางมาจาก กทม. ตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการฯ ผล Negative วันที่ 23 ม.ค.65 จัดงานวันเกิด มีผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive 27 ม.ค.65 ผล RT-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 26 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมงาน/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.บัวงาม (ม.5,6,13,14) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมทำบุญในหมู่บ้าน/ สัมผัสกลุ่มชนไก่/ ครอบครัว/ แม่ค้าในตลาดชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชนไก่ และแม่ค้าในตลาดชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 157 คน อยู่ระหว่างกักตัว 30 คน

โรงงานน้ำแข็ง-ติดโควิด3คน-04.jpg

โรงงานน้ำแข็ง-ติดโควิด3คน-05.jpg