guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 389 ราย คลัสเตอร์ รร. 50 คน ผู้ป่วยเด็ก 63 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน-01.jpg

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 389 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 19 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 370 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 10,823 ราย รักษาหายสะสม 8,468 ราย กำลังรักษา 2,335 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 20 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

ผู้ป่วยเด็ก63คน-01.jpg

ประวัติการรับวัคซีนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
อายุต่ำกว่า 12 ปี 63 ราย (16.2 %) 
ไม่เคยได้รับวัคซีน 30 ราย (7.71%)
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 18 ราย (4.63%)
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 219 ราย (56.3%)
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 51 ราย (13.11%)
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 8 ราย (2.06%)

คลัสเตอร์โรงเรียน-02.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 50 ราย รวมผู้ป่วย 50 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 152 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู็สัมผัสเสี่ยงสูง 76 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย รวมผู้ป่วย 111 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า)

คลัสเตอร์ ต.นาเรือง (ม.3,4,7) อ.นาเยีย (ในชุมชน-รร.) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ติดมาจาก อ.เดชอุดม สัมผัสคนในครอบครัว/ในชุมชน และมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนงาม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย รวมผู้ป่วย 42 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน และเด็กนักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 252 คน อยู่ระหว่างกักตัว 252 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าช้าง ม.2 อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี และ 63 ปี เป็นแม่ครัวในงานศพ ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีประวัติไปตลาดวารินฯ/ สว่างฯ สัมผัสคนในงานศพ-ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 58 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 125 คน อยู่ระหว่างกักตัว 102 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.สระสมิง ม.2 อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้า หญิง ขายของในตลาด ต.นาส่วง มาร่วมงานศพ/ สัมผัสคนในงานศพ-ในชุมชน/ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 59 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 185 คน อยู่ระหว่างกักตัว 179 คน

คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.เกษม อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 17 ปี รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางมาจาก กทม. ตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการฯ ผล Negative วันที่ 23 ม.ค.65 จัดงานวันเกิด มีผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive 27 ม.ค.65 ผล RT-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 25 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมงาน/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 47 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 60 คน อยู่ระหว่างกักตัว 60 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน-03.jpg