guideubon

 

ม.อุบลฯ จับมือ กศน.อุบลฯ ลงนามแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

mou-ubu-nfe-01.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) กับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ

นรินทร-บุญพราหมณ์-01.jpg

นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเพื่อให้บุคลากรทั้งสองฝ่าย และนักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการร่วมกันวางแผนหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในรูปแบบรายบุคคลและเครือข่ายที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทั้งสองฝ่ายและประชาชนร่วมกัน

นรินทร-บุญพราหมณ์-02.jpg

นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จัดขึ้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการดังกล่าว

mou-ubu-nfe-02.jpg

ทางคณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามร่วมกับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

mou-ubu-nfe-03.jpg

โดยมีภารกิจเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) และการบริการวิชาการสำหรับนักศึกษา คนวัยทำงานและผู้สูงวัย และดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนในแต่ละรูปแบบในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Modular Based Learning Outcomes) พัฒนาการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งสองฝ่ายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว