guideubon

 

บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการทุกฝ่ายและพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-02.jpg

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก นอกจากพระองค์จะทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือแล้ว ยังทรงสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และทรงสำเร็จวิชาแพทย์ได้รับปริญญา Doctor of Medicine (M.D.) เกียรตินิยม จากประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ พยาบาล และนักสาธารณสุข ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-03.jpg

ทรงเป็นแบบฉบับของบุคคลทุกอาชีพประกอบด้วยเมตตาธรรม และคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงเสียสละให้ผู้อื่นโดยมิได้ทรงหวังผลตอบแทนด้วยลาภ ยศ สุข และสรรเสริญ ประพฤติเหตุทั้งปวง ไม่ทรงยินยอมให้พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ อันสูงยิ่งของพระองค์มาขวางกั้นการปฏิบัติพระองค์ตามพระปณิธาน ที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ มาโดยตลอด จึงเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะแพทย์ พยาบาล

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-04.jpg

พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างอันประเสริฐแก่แพทย์การพยาบาล เภสัช การสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ทรงเสียสละเพื่อความเจริญของกิจการแพทย์โดยส่วนรวม ซึ่งก่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย จวบจนทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยจึงซาบซึ้งและเทิดทูนพระเกียรติคุณดังพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของวิชาชีพพยาบาล"

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-05.jpg

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายทั้งปวง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ ขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันหรือหน่วยงานโดยรอบ พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มารวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ในวันมหิดล หรือวันพยาบาลของทุกปี อีกทั้งเป็นการบอกเล่าให้เยาวชนรุ่นต่อๆ มาได้ตระหนัก และยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำรงตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป  

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-06.jpg

ภายหลังพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  แล้ว นักศึกษาแพทย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบพระราชานุสาวรีย์

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-07.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-08.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-09.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-10.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-14.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-15.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-16.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-17.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-11.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-12.jpg

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-สมเด็จย่า-13.jpg