guideubon

 

ราชภัฏร่วมใจสร้างห้องสมุดดินปั้นฝัน โรงเรียนบ้านพะลาน อ.นาตาล

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-01.jpg

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธฺการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 12 และ โครงการห้องสมุดครูวิทย์ เพื่อสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเป็นผู้ให้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมสนองพระราชดำริดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-02.jpg

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในเดือนมีนาคม และเริ่มระดมทุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นเริ่มอัดอิฐดินในเดือนมิถุนายน และลงพื้นที่ก่อสร้างห้องสมุดบ้านดินปั้นฝัน ในเดือนกรกฎาคม จำนวน 3 ครั้ง โดยกำหนดจัดค่ายเติมฝันปันรักขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายโชติ เมืองซอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพะลาน และพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นายอาคม สวัสดิ์มงคล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสนี้ นายวิทยา เหล่าบุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะลาน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และชาวบ้านพะลาน พร้อมด้วย อ.ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา อ.ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี 

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-03.jpg

การดำเนินกิจกรรมระหว่างจัดค่ายนั้น มีการจัดสร้างทาสีห้องสมุดบ้านดินปั้นฝัน และจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม พร้อมทั้งทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดโซน PBL เสริมทักษะ จัดบอร์ดความรู้ และพัฒนาโรงเรียนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ กีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนต่าง ๆ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก เป็นต้น ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินโครงการ ก่อสร้างห้องสมุดบ้านดินปั้นฝัน และจัดค่ายเติมฝันปันรัก จำนวนกว่า 120,000 บาท จากการรับบริจาค จำหน่ายเสื้อผ้า และดนตรีอาสา รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาทุกระดับชั้นในทุกพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างจิตอาสา และสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งเชื่อมประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นในการพัฒนาสังคม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-04.jpg

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-05.jpg

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-06.jpg

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-07.jpg

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-08.jpg

ราชภัฏร่วมใจ-ห้องสมุดดินปั้นฝัน-09.jpg