guideubon

 

ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดโครงการรองรับสังคมสูงวัย

สังคมสูงวัย-01.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 25562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาโหนนน้อย ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน จัดโครงการ “รองรับสังคมสูงวัย ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ณ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด

วิเชียร-จันทุมา-01.jpg

นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการเป็นสังคมสูงวัยของทุกช่วงวัยในด้านต่างๆ อันได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านจิตใจ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งระดับ ตัวบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และภาครัฐ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน วิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน และพัฒนาศักยภาพของต้นทุนของชุมชนให้เข้มแข็งก็จะสามารถทำให้ชุมชนโนนโหนนเป็นชุมชนสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคตได้

นายแพทย์นิรันดร์--พิทักษ์วัชระ-01.jpg

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการ “รองรับสังคมสูงวัย ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาโหนนน้อย ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวนมาก

สังคมสูงวัย-02.jpg

ปัจจุบันตำบลโนนโหนนมีประชากรทั้งหมด จำนวน 6,625 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,132 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.08 ของประชากรทั้งหมด และกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

สังคมสูงวัย-03.jpg

ในวันนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการเปิดศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (โครงการออมต้นไม้) และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับสมาชิกโครงการออมต้นไม้การปลูกต้นทองอุไรริมถนนสาธารณะตำบลโนนโหนน (โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตำบลโนนโหนน) และการพัฒนาความสะอาด (Big Cleaning Day) (โครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด) เพื่อเป็นการเปิดการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรองรับสังคมสูงวัยร่วมกัน

สังคมสูงวัย-04.jpg

เนื่องจากปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และระดับประเทศ การที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพนั้น บุคคล ครัวเรือน ชุมชน และภาครัฐ ต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่วัยต้นของชีวิตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในที่อยู่อาศัย และบริการสาธารณะในชุมชน มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งการเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุด้วย

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว/ภาพ เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ม.อุบลฯ