guideubon

 

อุบลฯ ดำเนินการมาตรการเข้ม ควบคุมโรคไข้เลือดออก

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-01.jpg

นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยรายใหม่ 55 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง ปัจจุบัน จำนวน 3,143 ราย พบผู้ป่วยสูงที่สุดที่อำเภอน้ำขุ่น รองลงมาคืออำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวยและอำเภอสิรินธร เสียชีวิต 10 ราย เป็นผู้ป่วยมีผลตรวจยืนยันโรคไข้เลือดออก 9 ราย และรอผลตรวจ 1 ราย ( อ.นาจะหลวย 5 ราย, บุณฑริก 1 ราย,สิรินธร 1 ราย, น้ำขุ่น 1 รายและวารินชำราบ 2 ราย)

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-03.jpg

ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอทุกอำเภอ มอบหมายทีมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับเร่งดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน หวังลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ไม่ให้เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม โดยบูรณาการความร่วมมือกันจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-02.jpg

ด้านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการระดมทรัพยากรเพื่อป้องกันควบคุมโรค โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วันอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่มีการระบาดของโรค

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-04.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เป็น 4 ทีมเพื่อรับผิดชอบพื้นที่ 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการ ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรค และนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ของทุกอำเภอ ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-05.jpg

ด้านการดำเนินงานในระดับอำเภอและพื้นที่ต่าง ๆ นายอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกอำเภอ จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับทีม อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ในการควบคุมโรค ให้รายงานผู้ป่วย และค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายให้นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอทราบทุกวัน

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-06.jpg

ด้านวิชาการ ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล เรื่องวินิจฉัย รักษาพยาบาลและจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นแม่ข่ายในการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย โดยทีมวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-07.jpg

ด้านการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการ มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ เคมีภัณฑ์ เครื่องพ่นยุง มุ้ง ยาทากันยุง เพื่อใช้ในการควบคุมโรค โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กรมควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริจาคที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ( เครื่อง Infusion pump ) และมุ้งสำหรับป้องกันยุงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลในสังกัดในจังหวัด

อุบล-ควบคุมไข้เลือดออก-08.jpg

นายสุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งร่วมกับทุกหน่วยงาน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ พ่นเคมีกำจัดยุงลาย กางมุ้งให้ผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ให้ผู้ป่วยทายากันยุงทุกรายจนหายขาด และจัดทำ Dengue corner ทุกแห่ง มีการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบเพื่อป้องกันควบคุมโรค ทางหอกระจายข่าว วิทยุชมชน สื่อออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก สถานพยาบาล ให้รายงานโรคและงดใช้ยากลุ่ม NSAIDs ที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส ยังไม่มียารักษาให้หายผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง 3 – 7 วัน ซึม บางรายมีอาการคล้ายไข้หวัด หรืออุจจาระร่วงร่วมด้วย การรักษาเป็นการประคับประคองให้พ้นช่วงวิกฤติคือระยะหลังไข้ลงภายใน 48 ชั่วโมง หากมาพบแพทย์ช้า หรือรักษาไม่ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้

ขอเน้นย้ำว่า ที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกคนต้องตระหนักและร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคด้วยตนเองเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกต่อไป

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี