guideubon

 

พิธีบวงสรวงโครงการบูรณะศาลาการเปรียญวัดมณีวนาราม

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-01.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล การดําเนินการโครงการบูรณะศาลาการเปรียญวัดมณีวนาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-02.jpg

การบูรณะศาลาการเปรียญในครั้งนี้ เป็นการรักษาศาสนสถานของวัดมณีวนาราม ให้มีความมั่นคง สวยงาม มีคุณค่า เพื่อสืบสานต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ความผูกพัน ความศรัทธา ระหว่างวัดกับญาติโยม โดยมีคุณแม่วันเพ็ญ ศรีวัฒนชัย เป็นผู้นําที่เห็นว่า ศาลาการเปรียญแห่งนี้ ญาติโยมได้ใช้ในการบําเพ็ญบุญ ประกอบศาสนกิจมาอย่างต่อเนื่องมาช้านาน มีความชํารุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงพร้อมใจกัน เสนอให้มีการบูรณะปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังนี้ เพื่อก่อเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด เป็นทั้งศาลาการเปรียญ หอแจก และพระวิหาร อยู่เคียงคู่กับ วัดมณีวนาราม ตลอดไป

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-03.jpg

นอกจากนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของ “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ กล่าวคือ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นความสําคัญให้การสนับสนุนกับดําเนินการออกแบบ และช่วยควบคุมการบูรณะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ จึงสามารถกล่าวได้ว่า ศาลาการเปรียญหลังนี้ จะเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และของประเทศไทย ต่อไป

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-10.jpg

นับตั้งแต่การสร้างวัดมณีวนาราม หรือ “วัดป่าแก้วมณีวัน” (วัดป่าน้อย) ราวปลายรัชกาล ที่ 3 โดยการนําของ พระอริยวงศาจารย์ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย) และเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มา ได้มีการสร้างเสนาสนะต่างๆ เพื่อประกอบกิจของสงฆ์ ซึ่งคงจะมีศาลาการเปรียญ วิหาร หรือที่ท้องถิ่น เรียก “หอแจก” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-09.jpg

จนกระทั่งในยุคสมัยของพระครูวิจิตธรรมภาณี (พวง ธมฺมทีโป) เจ้าอาวาสรูปที่  (ครองวัดราว พ.ศ. 2451-2480) จึงปรากฏหลักฐานการสร้างศาลาการเปรียญ ในราวปี พ.ศ.2471 สิ้นเงิน 1,550 บาท เป็นเงินทุนวัด 1,000 บาท ท่านเจ้าอาวาสพระครูวิจิตรธรรมภาณี 500 บาท และ นางบุญอุ้ม อินทรีย์ 50 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้

“ศาลาการเปรียญ 1 หลัง 5 ห้อง มีเฉลียงรอบ กว้าง 14 เมตร ยาว 23.65 เมตร เสาตอนล่างก่ออิฐโบกปูน หลังคาชั้นบนมุงสังกะสี รอบเฉลียงมุงกระเบื้องไม้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของโบสถ์ ห่างจากโบสถ์ 11 เมตร”

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-07.jpg

ศาลาการเปรียญนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธอนันตชินะ พระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 48 นิ้ว สูง 69 นิ้ว เป็นประธาน และมีพระบริวารอีก 2 องค์ คือ พระศาสดา กับพระไชยราช การมีพระประธานประดิษฐานเพื่อประกอบศาสนกิจศาลาการเปรียญแห่งนี้ จึงมีสภาพเป็นพระวิหารไปด้วย

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-04.jpg

การบูรณะศาลาการเปรียญ (วิหาร) นี้ ได้ดําเนินการต่อเนื่อง เช่น ในสมัยพระธรรมเสนานีเป็นเจ้าอาวาส เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยจากศาลาชั้นเดียวเป็นศาลา 2 ชั้น 9 ห้อง กว้าง 17.70 เมตร ยาว 30.60 เมตรและมีการก่อผนังโดยรอบทําเป็นหอฉัน ในยุคสมัยของพระกิตติญาณโสภณ เจ้าอาวาสองค์ก่อน โดยดำรงสภาพดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-05.jpg

สําหรับการบูรณะปรับปรุงในครั้งนี้ จะดําเนินการตามโครงการและแบบของกรมศิลปากร ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้อนุมัติเมื่อ 25 มกราคม ๒2562 ในวงเงิน 8,990,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคุณแม่วันเพ็ญ ศรีวัฒนชัย โยมอุปัฏฐากวัด จะเป็นเจ้าภาพหลัก ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทอมรพัฒน์ บูรณะ จํากัด เป็นผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 210 วัน เริ่ม 17 มิถุนายน 2562 จะเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2563 แบ่งเป็นงวดงานจ้าง ทั้งสิ้น 9 งวด มีงานบูรณะ ที่จะดําเนินการประกอบด้วย

- หมวดงานหลังคา
- หมวดงานฝ้า เพดาน
- หมวดงานผนัง เสา ประตู หน้าต่าง
- หมวดงานพื้น
- หมวดงานบันได
- หมวดงานสุขภัณฑ์
- หมวดงานไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-08.jpg

การจัดให้มีพิธีบวงสรวงในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดี สําหรับ การเริ่มต้น สร้างสรรค์ศาสนสถานแห่งนี้ ให้เป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และของประเทศไทยต่อไป และยังขอใช้โอกาสนี้ ประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ และยกย่อง ในบุญกุศลที่คุณแม่วันเพ็ญ ศรีวัฒนชัย ได้บําเพ็ญ ในครั้งนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อ สาธารณชน ตลอดไป

ศาลาการเปรียญ-วัดมณีวนาราม-06.jpg