guideubon

 

เสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กิจกรรมการเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ) ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 215 คน ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 25 อำเภอ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-03.jpg

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรสตรี เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่ การสร้าง สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการ เพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของสตรี และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคม ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาของสตรี 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-02.jpg

ในงานนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งคัดเลือกโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 คน ดังนี้

1. สตรีสากลดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางวันเพ็ญ ศิริผลา

2. สตรีสากลดีเด่นด้านสาธารณสุข ได้แก่ นางเกสร สบายใจ

3. สตรีสากลดีเด่นด้านการศึกษา ได้แก่ นางสาวพรนภา ไกยวินิจ

4. สตรีสากลดีเด่นด้านการเกษตร ได้แก่ นางนงลักษณ์ ทวีวรรณ

5. สตรีสากลดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางมัจฉา เมฆา

6. สตรีสากลดีเด่นด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวโชติตา เจริญธดานันท์

7. สตรีสากลดีเด่นด้านจิตอาสา ได้แก่ นางบุษบาทอง รักโคตร

8. สตรีสากลดีเด่นด้านแรงงาน ได้แก่ นางนงเยาว์ สะอาด

9. เยาวสตรีสากลดีเด่น ได้แก่ นางสาววารี เสนาะวาที

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-07.jpg

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-08.jpg

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-04.jpg

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-05.jpg

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-อุบล-06.jpg