guideubon

 

พิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-วนารมย์

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-01.jpg

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 16.19 น. ที่บริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย และรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาทางแยกทั้งสองแห่งมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

อาคม-เติมพิทยาไพสิฐ-01.jpg
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง กม 0+100 – กม. 4+160 ระยะทาง ยาวประมาณ 4,060 กิโลเมตร อยู่ในโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 231 (ถนนเลี่ยงเมือง) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก วงแหวนรอบ ที่ 1 ของตัวเมืองอุบลราชธานี

อานนท์-เหลืองบริบูรณ์-01.jpg
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
อธิบดีกรมทางหลวง

ปัจจุบันทางแยกดงอู่ผึ้ง และทางแยกวนารมย์ เป็นจุดตัดที่มีปริมาณรถสะสมบริเวณทางแยกเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวงได้เล็งเห็นและตระหนัก ถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงได้มีโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวก ปลอดภัย และรองรับปริมาณการจราจรที่จะ เพิ่มขึ้นในอนาคต

สฤษดิ์-วิฑูรย์-01.jpg
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สําหรับรูปแบบการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวง เป็นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างทางขนานและขยายความกว้างผิวจราจรเดิม งานปรับปรุงผิวจราจรเดิมทั้งซ้ายทางและขวาทาง ผิวทางชนิด Concrete Pavement และ Asphalt Concrete งานวางท่อระบายน้ํา และบ่อพัก งานปูทางเดินเท้า งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ กําหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ก่อสร้างโดยบริษัท ส.เขมราฐอินดรัสตรี้ จํากัด ค่าก่อสร้าง 798,655,400.- บาท ระยะเวลาดําเนินการ 1,080 วัน หรือ ประมาณ 3 ปี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ติดขัด ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัย สามารถเดินทางได้ สะดวก รวดเร็ว และช่วยการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งและ บริการต่างๆ รองรับการเดินทางไปยังจังหวัดยโสธร อํานาจเจริญ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 9 ในอนาคต ได้อีกด้วย 

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-02.jpg

สำหรับการวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ มีอธิบดีกรมทางหลวง, ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์

คู่มือทางลัด ทางเลี่ยง งานก่อสร้างทางแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

เริ่มงานก่อสร้างทางลอด แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ เมษายน 2562

ภาพ 3 มิติ โครงการทางหลวงหมายเลข 231 แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

กรมทางหลวงเผยแบบทางแยกต่างระดับ ดงอู่ผึ้ง - วนารมย์

คนอุบลฯ เฮ ได้แน่ๆ ทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-03.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-04.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-05.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-06.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-07.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-08.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-09.jpg

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-10.jpg