guideubon

 

พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และกวดขันด้านการจราจร

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-01.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทําบ้านเมืองน่าอยู่, โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน 365 วัน, โครงการ นวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบสืบสวน อบก.ภ.3 และการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

สายชล-สง่าเขียว-01.jpg

พ.ต.อ.สายชล สง่าเขียว ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัด อุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและตอบสนอง นโยบายของรัฐบาล โดยได้ตระหนักเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วน และตามโครงการ เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน 365 วัน, โครงการนวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบสืบสวน อบก.ภ.3 และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างจิตสํานึก วินัย และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-02.jpg

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดพิธีปล่อยแถว ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบสนอง นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้กําหนดให้ เป็นช่วงเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งประชาชนจํานวนมากจะเดินทางกลับภูมิลําเนา ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทําให้การจราจรตามถนนสายหลัก หรือถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอ และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ทําให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งอาจทําให้กลุ่มมิจฉาชีพ ที่ฉวยโอกาสในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-03.jpg

จากนั้น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตํารวจ และกําลังพลที่เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการขุดราก ถอนโคนอาชญากรรม ทําบ้านเมืองน่าอยู่, โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน 365 วัน, โครงการนวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบสืบสวน อบถ.ภ.3 และการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-04.jpg

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-05.jpg

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-06.jpg

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-07.jpg

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-08.jpg

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-09.jpg

ตำรวจภูธรอุบล-ปล่อยแถว-10.jpg