guideubon

 

กศน.อุบลฯ จัดงานวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-01.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการ งานแสดงศิลปหัตถกรรม “วันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กศน.อำเภอวารินชำราบ

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-02.jpg

นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเป็น“วิศิษฎศิลปิน” พระสมัญญาที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อพุทธศักราช 2546 ในฐานะที่ทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขา และเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ชัดในวงการศิลปะ

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-05.jpg

อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และ “วันรักการอ่าน” เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกความรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทุกคน ต้องให้ความสำคัญในการอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-04.jpg

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อีกทั้งเพื่อเป็นการอุปถัมภ์ค้ำชู ในการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมรักการอ่าน ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้จัดงานโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการ งานแสดงศิลปหัตถกรรม “วันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ประจำปี 2562 ขึ้น

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-03.jpg

ภายในงานมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการสมเด็จพระเทพฯ “เจ้าฟ้านักอ่าน”, นิทรรศการการแสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการ, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการอนุรักษ์มรดกไทย จากท้องถิ่นในตำบล การประกวดอ่านบทร้อยกรองพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดอ่านเขียนคำไทย และการประกวดร้องเพลงลูกทุก /เพลงหมอลำ เป็นต้น

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-06.jpg

กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายทั้ง วัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบ/หน่วยงานราชการของอำเภอวารินชำราบ คณะกรรมการ กศน.ตำบล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ท่านผู้บริหาร กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ หน่วยงานภาคเอกชน ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-07.jpg

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-08.jpg

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-09.jpg

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-10.jpg

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-11.jpg

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-12.jpg

วันรักการอ่าน-อนุรักษ์มรดกไทย-13.jpg