guideubon

 

นศ. ม.อุบลฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต 01.jpg

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ นายธานุวัฒน์ ม่วงอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้ทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีและร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน

เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน-พระแก้วมรกต-02.jpg

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกโดยการแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักเรียนทุนฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในโอกาสนี้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน-พระแก้วมรกต-03.jpg

...หลักธรรมาธิปไตย คือต้องยึดหลักธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างระหว่าง อัตตาธิปไตย ซึ่งยึดตัวตนเป็นที่ตั้งและโลกาธิปไตยซึ่งยึดกระแสนิยมในห้วงเวลาเป็นที่ตั้ง ดังนั้น ขอให้นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุกคนยึดหลักของคุณธรรมในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการนำหลักทางสายกลางของ พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยควรจัดลำดับความสำคัญของชีวิตว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดความทำหลัง และไม่ควรนำสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตมาเป็นข้ออ้างในการไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ควรมีหิริโอตะปะในใจของตน ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุกคนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ของสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมรวมถึงการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคมและประเทศชาติต่อไป... นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้

เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน-พระแก้วมรกต-04.jpg

นายธานุวัฒน์ ม่วงอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาภายใต้ทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็น 1 ใน 25 คน ของนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวถึงความประทับใจว่า

เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน-พระแก้วมรกต-05.jpg

...ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้รับโอกาสในการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงบทบาทของการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะจงรักภักดีต่อสามสถาบันหลักของชาติแล้ว การศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นดั่งเครื่องหมายสำคัญของความเป็นปึกแผ่นและอิสรภาพของชาติไทย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประทับในการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและเป็นหนึ่งใน ๕ พระราชมรดกของรัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชทานไว้แก่สยามประเทศ ท้ายที่สุดนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้จึงทำให้ข้าพเจ้าได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้ ข้าพเจ้าจะน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอันจะยังประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมสืบไป…

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ธานุวัฒน์ ม่วงอ่อน