guideubon

 

สวทช. มอบทุนวิจัยระดับประเทศให้ 3 นศ.ราชภัฏอุบล

สวทช-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พิจารณาคัดเลือกให้ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับประเทศ ตามโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ประจำปี 2558 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท ประกอบด้วย

นางสาวกชมน พันธ์เพ็ง เรื่องการศึกษาการเตรียมมาสเตอร์แบทซ์ของซิลิกากับยางธรรมชาติ จากวัตถุดิบที่เป็นโซเดียมซิลิเกตและยางธรรมชาติ, 

นายทินกร มากดี เรื่องการเตรียมเส้นใยคอมโพสิตของพอลิอะไครโลไนไตรล์-ถ่านกัมมันต์-อนุภาคเงิน โดยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าศักย์สูงสำหรับการใช้งานเป็นตัวดูดซับและการต้านทานแบคทีเรีย

และ นางสาวพัฒตราพร วงค์สว่าง เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายแอมโมเนียด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติที่ปรับปรุง

ในโอกาสนี้ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้สร้างคุณประโยชน์ต่อไป