guideubon

 

พิธีมอบหมวก และรับดวงประทีป นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-01.jpg

วันที่ 9 มีนาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบหมวก และรับดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งถือปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบทอดมา ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 จำนวน 70 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน

สุดารักษ์-ประสาร-01.jpg

นางสาวสุดารักษ์ ประสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบหมวก และรับดวงประทีปครั้งนี้ว่า เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล และเพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ด้านการแต่งกาย ความตรงต่อเวลา และความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบต่อไป

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-02.jpg

จากนั้นนักศึกษาเข้ารับมอบหมวกและเข็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้ารับมอบหมวกและเข็ม ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน/ร้องเพลงมาร์ช พิธีกรอ่านประวัติ มิสฟอเรนซ์ ไนติงเกล และตัวแทนนักศึกษารับมอบตะเกียง เพื่อนำไปประกอบพิธีโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนจุดเทียนจากตะเกียงจนครบทุกคน พร้อมกล่าวคำรับมอบตะเกียง และร่วมร้องเพลงผู้หญิงสีขาว ซึ่งเป็นเพลงประจำของนักศึกษาพยาบาลท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของผู้ปกครองและญาติๆ ที่มาร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มีจิตสำนักต่อท้องถิ่น และสามารถทำงานเป็นทีมสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมมอบหมวก และรับดวงประทีปขึ้นเป็นประจำทุกปี

หมวกพยาบาล-01.jpg

หมวกพยาบาลถือว่า เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความอ่อนน้อม จิตสำนักและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งการมอบหมวกเป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าต้นเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-04.jpg

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเป็นการระลึกถึง มิสฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล ผู้ที่ทำให้เกิดวิชาชีพการพยาบาล และเข้าใจถึงความเป็นมาของวิชาชีพ เป็นการปลูกฝังความเป็นเอกลักษณ์ การมีจิตสำนึกที่ดี ความภาคภูมิใจ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพพยาบาลสืบต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-05.jpg

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-06.jpg

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-08.jpg

พิธีมอบหมวก-รับดวงประทีป-07.jpg