guideubon

 

แต่งตั้ง กกต. และ ผอ.ประจำเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี

กกต-เขตเลือกตั้ง-อุบล-01.jpg

โดยที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 350 เขตเลือกตั้ง และให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง พิจารณาเลือกกันเอง เพื่อให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. มีหน้าที่และอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย

3. ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 จนกว่างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย

1. นายสุวัจชัย สังคพัฒน์
2. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
3. พันตํารวจเอก ประทีป กิจจะวัฒนะ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นายเทียนสาย ป้อมหิน

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย

1. นายธวัชชัย จันดี
2. นายธนิศร์ คงชนะ
3. นายไพชยนต์ บุญสุภา
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 2 คือ นายชาญชัย รสจันทร์

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย

1. นายสุริยัน กิจสวัสดิ์
2. นายอดุลย์ วรรณชาติ
3. นายสุเชาวน์ มีหนองหว้า
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 3 คือ นายสังข์ทอง บุรัสการ

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย

1. นายวิมล เมอมะนา
2. สิบเอก วิชิต พาพันธ์
3. นายรณกฤต เดชากุลตระกูล
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 4 คือ นายจําเริญ ถิ่นขาม

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย

1. นายอภิสิทธิ์ เจริญรอย
2. นายจารุกิตติ์ พี่มกุล
3. นายชัยศักดิ์ ปักแก้ว
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 5 คือ นายวีระศักดิ์ เอกศรี

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย

1. นายเริงชัย ทองทัพ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยราช
3. นายทวีศักดิ์ โสมณี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 6 คือ นายอ่อนสี แก้วเนตร

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย

1. นายสุรพร หมายเจริญ
2. นายสุริยา ปัญญาคง
3. พันจ่าเอก ธนาดุล ชัยธานี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 7 คือ นายนิติรุจน์ ดวงแก้ว

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย

1. ว่าที่ร้อยเอก อนุสรณ์ อินยา
2. นายพูลศักดิ์ เผ่าภูรี
3. พันตํารวจเอก จํานงค์ มีแก้ว
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 8 คือ นายสุทิน กมลฤกษ์

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย

1. นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์
2. นายมวลชน สาระมูล
3. นายไมตรี ชาญเฉลิม
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 9 คือ นายกรรณ์ ภูธรรมมา

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย

1. นายสมบัติ มูลศรี
2. นางศศิรักษ์ ศรีโชติ
3. นายจารึก โสมรักษ์
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 10 คือ นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์

กกต-เขตเลือกตั้ง-อุบล-01.jpg

ตรวจสอบพื้นที่ด่วน!! กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. อุบลฯ 10 เขตแล้ว

1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง