guideubon

 

ชาวพุทธนับพัน ร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ผู้แทน ฯพณฯ พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมหามงคล สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-02.jpg

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เกิดขึ้นด้วยปัจจุบันเกิดภาวะวิกฤตในเชิงลบต่อสังคมขึ้นหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ประชาชนส่วนหนึ่งจะมีการเฉลิมฉลอง ด้วยการยกเอาการเสพอบายมุข เป็นตัวตั้งในการสร้างความสุข บ้างเกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเชิญชวนประชาชนให้ร่วมโครงการสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-03.jpg

เนื่องจากการเจริญพระพุทธมนต์ เป็นการสร้างมนต์ชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท ให้มีสติระลึกอยู่เสมอ เป็นการประพฤติชอบในกรอบของศีลธรรม อันจะนำความสุข ความเจริญมาสู่ตนเอง  และส่งผลให้เกิดความมั่งคงต่อประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบไป

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-04.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีจัดให้มีการสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ขึ้น ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และวัดประจำอำเภอ 25 วัด สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 38 แห่ง และหรือวัดทุกวัด 2,400 วัด ที่มีความพร้อม

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-05.jpg

สำหรับวัดมหาวนาราม หรือ "วัดป่าใหญ่" พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2322 ได้ยกฐานนะเป็นวัด และถือเป็นวัดประจำเมืองแห่งที่ 2 ดังปรากฏหลักฐานศิลาจารึกที่ตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระเจ้าใหญ่อินแปง ระบุปีที่สร้างวัดนี้ตรงกับ พ.ศ.2350 มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระเจ้าใหญ่อินแปง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านช้าง ก่ออิฐถือปูน พร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตัก กว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ในวันเพ็ญเดือน 5 ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และสรงน้ำปิดทององค์พระเจ้าใหญ่อินแปง ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้ 

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-06.jpg

พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง กล่าวว่า ตามที่ทุกท่านได้มาบำเพ็ญตน ร่วมประกอบพิธี ปฎิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ เป็นการสร้างมนต์ชีวิตอย่างหนึ่งสำหรับมีไว้ประจำตัว ผู้ที่ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ เป็นการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท เป็นการสร้างพลังให้บังเกิดต่อจิต ยังความมั่งคงให้เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถดำรงชีวิตประจำวันให้มีสติระลึกอยู่เสมอ เป็นการประพฤติชอบ ในกรอบของศีลธรรม อันจะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง และส่งผลให้เกิดความมั่งคงต่อประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบไป

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-07.jpg

สุดท้ายนี้ อาตมาภาพขอถือโอกาสนี้ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 ขออำนวยอวยพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอจงเป็นผู้เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป ขอเจริญพร

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-08.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-09.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-10.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-11.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-12.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-13.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-14.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-2562-อุบล-วัดมหาวนาราม-15.jpg