guideubon

 

นศ.เกษตร ม.อุบลฯ ลงแขกเกี่ยวข้าวเลี้ยงยินดีพี่บัณฑิต

เกษตร-อุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-01.jpg

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" ช่วงที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมอีสาน โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานนำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว พื้นที่ 8 ไร่ นำผลผลิตข้าวสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เลี้ยงรับรองรุ่นพี่บัณฑิต ที่จะกลับมารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางกลิ่นฟางรวงข้าวที่รอเกี่ยวรวง ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

เกษตร-อุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-02.jpg

นายสุเมย์ พรมวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในส่วนของ โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน อาทิ การเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นวดข้าว และการดูแลรักษานำข้าวมารับประทาน และการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบการเรียนการสอน

เกษตร-อุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-03.jpg

นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวมะลิ กข.15 เป็นต้น แบ่งปลูกเป็น 3 แปลง

ทั้งนี้ ผลผลิตของข้าวหลังเก็บเกี่ยว จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิตที่จะเดินทางกลับมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 “กันเกรา ช่อที่ 27” นี้ ด้วย

เกษตร-อุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-04.jpg

ในส่วนของบรรยากาศการเกี่ยวข้าว เต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นไอของท้องทุ่งที่แท้จริง ซึ่งนักศึกษาทุกคนทำหน้าที่ที่มอบหมายภายหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม รุ่นพี่และรุ่นน้องนั่งล้อมวงร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงท้าย นายสุเมย์ พรมวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าว

เกษตร-อุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-05.jpg

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงออกปรัชญาของสถาบัน ที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูอาชีพเกษตรกรรรม ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต หรือครัวของโลกก็ว่าได้ นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว