guideubon

 

ชาวอุบลฯ นับหมื่นคนรำถวายมือพิธีบวงสรวงเจ้าคำผง

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญ นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง สถานศึกษาและภาคเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2561

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-02.jpg

พิธีเริ่มด้วยการสักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง และรูปจำลองพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ที่วัดหลวง วัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญรูปจำลองนำขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวงสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) พิธีวางขันหมากเบ็งจากหน่วยงานต่างๆ สุดท้ายเป็นการรำถวายมือ จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนนับหมื่นคน

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-03.jpg

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) เป็นบุตรของพระเจ้าตา และนางบุศดี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2252 ที่นครเวียงจันทร์ เป็นหลานปู่เจ้าปางคํา ราชวงศ์เชียงรุ้ง ซึ่งเจ้าปางคําได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบัวลุ่มภู (หนองบัวลําภู ในปัจจุบัน) หรือ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-04.jpg

เจ้าคําผงได้เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ย ธิดาอุปราช (ธรรมเทโว) อนุชาของพระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้านครจําปาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราช เมื่อปี พ.ศ.2323 อันเป็นตําแหน่งนายก กองใหญ่คุมเลก (ไพร่) อยู่ที่บ้านดู่ บ้านแก ขึ้นกับนครจําปาศักดิ์

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-05.jpg

ปี พ.ศ.2329 ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดู่ บ้านแก มาตั้งบ้านเมืองใหม่ ที่ตําบลห้วยแจระแม โดยพระบรมราชาอนุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และตั้งชื่อเมืองนี้ว่า “เมืองอุบล” จากการร่วมปราบกบฏอ้ายเชียงแก้ว ในปี พ.ศ.2334 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระประทุมสุรราช (เจ้าคําผง) เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ และยกฐานะเมืองอุบลเป็น “เมืองอุบลราชธานี ศรีวะนาไล ประเทษราช”

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-06.jpg

กรณียกิจที่สําคัญของพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) มีดังนี้

1. การก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี และการสร้างวัดวาอารามต่างๆ หลังจากสร้างเมืองบริเวณดงอู่ผึ้ง ริมฝั่งแม่น้ํามูล โปรดให้สร้างวัดหลวง เพื่อเป็นที่สถิตของท่านหอเจ้าหลักคํา ต่อมามีการสร้างวัดเหนือ วัดกลาง วัดใต้ วัดป่าใหญ่ และวัดหนองยาง

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-07.jpg

2. การปกครองและศาสนา ท่านปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ด้วยความเป็นธรรม และสงบเรียบร้อย ซึ่งเห็นได้จากการทํานุบํารุงการศาสนา และการศึกษาในเขตเมืองอุบลราชธานี

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-08.jpg

3. ด้านสงคราม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เป็นทหารเอก ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เข้าช่วยเหลือการสงครามระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศราชหลายครั้งต่อหลายครั้ง จนถือว่าเป็นเมืองข้าหลวงผู้จงรักภักดีต่อกรุงเทพฯ และมีส่วนในการปราบปรามความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหัวเมือง เช่น สงครามปราบเขมรใน พ.ศ.2323 และร่วมปราบกบฏอ้ายเชียงแก้ว จนพรรคพวกอ้ายเชียงแก้วราบคาบ

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-09.jpg

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ครองเมืองอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2321 จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2338 รวม 17 ปี จนถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2338 สิริอายุได้ 85 ปี ทําศพเมรุนกหัสดีลิงค์ เผาที่ทุ่งศรีเมือง แล้วเก็บอัฐิบรรจุธาตุไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง ปัจจุบันอัฐิได้นําไว้ที่วัดหลวง อําเภอเมืองอุบลราชธานี

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-10.jpg

คุณงามความดีพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) ได้สั่งสมไว้ อันเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงในดวงใจของชาวอุบลราชธานีทุกคน เกียรติคุณของท่านนั้น หาได้เสื่อมคลายไปจากจิตใจของลูกหลานชาวอุบลไม่ วันนี้เป็นวันที่ลูกหลานชาวอุบล ได้พร้อมใจกันรําลึกถึงพระคุณท่าน จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรม ขึ้น ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) ทุ่งศรีเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบต่อไป

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-11.jpg

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-12.jpg

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-13.jpg

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-14.jpg

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-15.jpg

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-16.jpg

รำถวายมือ-บวงสรวงเจ้าคำผง-17.jpg