guideubon

 

จ.อุบลฯ ประชุมหารือการดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

big-cleaning-day-ubon.jpg

คันฉัตร-ตันเสถียร-รองผู้ว่า-อุบล-01.jpg

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคันฉัตร ตันเสถียร รอง ผวจ.อบ. เป็นประธานจัดการประชุมหารือการดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น อำเภอ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการนี้ ดังนี้

1. จัดพิธีเปิดโครงการในวันอังคารที่ 4 พ.ย.57 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป เป็นการรณรงค์ Big Cleaning Day พร้อมกับส่วนกลาง โดยการรณรงค์กำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ วัดต่างๆ ได้แก่ วัดทุ่งศรีเมือง , วัดไชยมงคล ฯลฯ ริมแม่น้ำมูล ตลาดสด แหล่งท่องเที่ยว

และกำหนดสถานที่เปิดงาน Big Cleaning Day ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในเวลา 14.30 น. หลังจากเปิดงานแล้วตั้งแต่เวลา 15.30 น. ผวจ.อบ.ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จนกระทั้งเวลา 16.30 น.

2. ให้อำเภอต่างๆใน จ.อุบลฯ จัดดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เช่นเดียวกับที่ จ.อุบลฯ ดำเนินการงานในวันและเวลาดังกล่าว

3. มอบหมายให้ปลัดจังหวัด ,ท้องถิ่น ,ทสจ.อบ..,สสจ.อบ.,สนง.จ.อบ. ร่วมกันวางแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการต่อไปในระยะยาวให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว3639 ลว 24 ต.ค.57