guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ เอาจริง!! แก้ปัญหาขยะ สร้างจิตสำนึกลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ราชภัฏอุบล-แก้ปัญหาขยะ-01.jpg

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือ “การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ” โดยอธิการบดี กล่าวว่า การจัดการให้มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น จะเริ่มจากการบริหารจัดการปัญหาขยะเป็นอันดับแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ประมาณ 17,000 คน แน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเกี่ยวพันกับงบประมาณในการบริหารจัดการขยะไม่น้อยกว่าปีละประมาณ 1 ล้านบาท อาทิ จ้างพนักงานจัดเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะนำขยะไปทิ้ง และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะจำนวนมาก

ราชภัฏอุบล-แก้ปัญหาขยะ-02.jpg

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ประชุมร่วมกันในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่สุดในการลดปริมาณขยะ คือ “การสร้างจิตสำนึกร่วมกัน” โดยการเรียนรู้จากการแยกขยะก่อนที่จะนำไปทิ้ง การแบ่งขยะออกเป็นกลุ่ม เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก เศษกระดาษ และเศษอาหาร โดยขยะที่ได้คัดแยกตามประเภทแล้วนั้น จะถูกนำไปแปรรูป เพิ่มมูลค่า หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด อาทิ ขวดพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษไม้ ใบไม้ ทำปุ๋ยหมักและนำกลับมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในมหาวิทยาลัยได้

ราชภัฏอุบล-แก้ปัญหาขยะ-03.jpg

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อธิการบดี ได้ลงพื้นที่แต่ละคณะสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนจากการที่ขยะมีจำนวนลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจุดเริ่มต้นความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการสร้างจิตสำนึก ร่วมแรงร่วมใจคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นตัวการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของอธิการบดี สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนอย่างยั่งยืน

ราชภัฏอุบล-แก้ปัญหาขยะ-04.jpg