guideubon

 

อุบลฯ จัดงาน "เปิดโลกอีสานใต้ ไปโลด" กลุ่มจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-01.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอิสานใต้ไปโลด ราชธานีเจริญศรีโสธร” ตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนักท่องเที่ยวคุณภาพ ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-02.jpg

โดยที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนและชุมชน สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการรับรู้ถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ก็คือ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-03.jpg

กิจกรรมงาน เปิดโลกอีสานใต้ไปโลด ราชธานีเจริญศรีโสธร ในครั้งนี้ เป็นการขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นการสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-04.jpg

ขอเชิญผู้สนใจ เที่ยวงาน เปิดโลกอีสานใต้ ไปโลด ราชธานีเจริญศรีโสธร ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-05.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-06.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-07.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-08.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-09.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-10.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-11.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-12.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-13.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-14.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-15.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-16.jpg

เปิดโลกอีสานใต้-ไปโลด-17.jpg