guideubon

 

สุดยอด ! อาชีวะอุบลฯ ชนะเลิศประกวดสื่อป้องกันการทุจริตระดับประเทศ

ปปช-คลิปต้านโกง-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2561 เยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประเภทภาพยนตร์โฆษณา ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประเภททีม 3 คน จัดการประกวดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ปปช-คลิปต้านโกง-อาชีวะอุบล-02.jpg

สำหรับทีมเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในชื่อทีม เด็กไม่ดี ประกอบด้วย นายไทโย อิชิเกะ, นายธัชชัย สุวัฒนวิทย และนายสหอนันต์ ศิลารักษ์ นักเรียน ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุมทีมได้แก่ นายชิตณรงค์ อักษรศรี นายสุริยา จันทร์ส่อง กับผลงานโฆษณาต่อต้านการทุจริต ชื่อ “ยอดมนุษย์ไม่โกง” ความยาวไม่เกิน 1 นาที  เนื้อหากล่าวถึงการต่อสู้ของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน แม้จะตัวคนเดียว ไร้ทางสู้ แต่ก็สามารถต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆได้ โดยมี ป.ป.ช.มาเป็นองค์กรหลักสนับสนุนการทำงานเพื่อต่อต้านการทุจริตดังกล่าว

เกณฑ์การตัดสินภาพยนตร์โฆษณา ประกอบด้วย ความถูกต้องของข้อมูล มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาตรงตามที่กำหนด มีการสื่อสารความเข้าใจด้วยภาพ เสียง และการกำกับศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์โดยภาพรวมของผลงาน และเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ปปช-คลิปต้านโกง-อาชีวะอุบล-03.jpg

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 นั้น เป็นการสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ปลูกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

ทั้งนี้ ทีมเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท โดยมีกำหนดเดินทางเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้