guideubon

 

มท.แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย

3รอง-ผวจ-อุบล-01.jpg

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการเกษียณอายุราชการจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว และนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ล่าสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการ โดยให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปดำรงตำแหน่งรองผู้่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่างลงถึง 3 ตำแหน่ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีจังหวัดอุบลราชธานี 3 ท่าน ดังนี้

ศุภนิมิตร-เปาริก.jpg
นายศุภภิมิตร เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

สมเพชร-สร้อยสระคู.jpg
นายสมเพชร สร้อยสระคู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

ทรงพล-วิชัยขัทคะ.jpg
นายทรงพล วิชัยขัทคะ

ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน กรมพัฒนาชุมชน
ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป