guideubon

 

สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดับข่าวลือ ยืนยันมีฐานะมั่นคง

สหกรณ์ออมทรัพย์-01.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ โรงแรมนาถสิริเรสซิเด้นซ์ อุบลราชธานี มีการประชุม สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ภายในงานนอกจากจะมีการประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุนมสหกรณ์แล้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่อง ปัญหาหารกำกับดูแลสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย นายปรเมศร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีกรมอัยการ อีกด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์-02.jpg

ภายหลังการประชุม สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น อีก 2 แห่ง มีแนวโน้มที่อาจจะขาดสภาพคล่องและส่อไปในทางทุจริต โดยระบุว่าปัจจุบันสหกรณ์จำนวน 1,461 แห่ง กำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารการเงิน เนื่องจากสัดส่วนเงินฝากและเงินกู้มีจำนวนใกล้เคียงกัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะหากมีการล้มละลาย อาจกระทบกับผู้ฝากเงินและสหกรณ์อื่นที่มีการปล่อยกู้ระหว่างกันด้วย นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์-03.jpg

สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 22 แห่ง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข่าวสารดังกล่าวได้สร้างความสับสน ตื่นตระหนก และลดทอนความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ เนื่องจากมิได้ระบุว่าเป็นสหกรณ์แห่งใด

สหกรณ์ออมทรัพย์-04.jpg

สมาพันธ์ฯ ขอยืนยันว่า สหกรณ์สมาชิกทั้ง 22 แห่ง ได้บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีฐานะมั่นคง มีสภาพคล่องในการดำเนินงาน ไม่มีความเสียหายใดๆ จึงขอให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พึงระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหาย ต่อภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ต่อไปด้วย

สหกรณ์สมาชิกทั้ง 22 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา นครสวรรค์ จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจักหวัดตาก จำกัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
11. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด
12. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
13. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด
14. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
15. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
16. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
17. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
18. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด
19. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
20. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
21. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
22. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด