guideubon

 

พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก.

พระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ-01.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วม “พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก.” รวมเป็นชุด 80 เล่ม ถวายคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ-02.jpg

พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. ถวายคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงโปรดเกล้าเป็นองค์ประธานในการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. ซึ่งมุ่งเน้นการออกเสียงในพระไตรปิฎกโดยไม่มีเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำอย่างถูกต้อง และทรงพระราชทาน แก่มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวราณุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิ 100 พระชันษาฯ ได้ริเริ่มการศึกษาพระไตรปิฎกเสียงสัชฌายะ ในทางวิชาการ โดยมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลเป็นผู้จัดพิมพ์ เพื่อทรงพระราชทานถวายวันป่านานาชาติ

พระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ-04.jpg

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อันพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เพื่ออัญเชิญไปถวายวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

พระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ-03.jpg