guideubon

 

คลัสเตอร์งานแต่งงาน อ.ตระการฯ ป่วย 33 เสี่ยงสูง 200

งานแต่งงาน-ตระการ-01.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,129 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 55 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1,074 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 33,756 ราย รักษาหายสะสม 22,299 ราย กำลังรักษา 11,405 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 52 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 175 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 14 ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
- ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 173 คน
- อายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 65 คน
- รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม จำนวน 82 คน
- รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม จำนวน 583 คน
- รับวัคซีนแล้ว 3 เข็ม จำนวน 207 คน
- รับวัคซีนแล้ว 4 เข็ม จำนวน 19 คน

คลัสเตอร์ ต.ช่องเม็ก (ม.7,11) อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มญาติ ตรวจพบเชื้อ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 55 ราย รวมผู้ป่วย 108 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 229 คน อยู่ระหว่างกักตัว 229 คน

งานแต่งงาน-ตระการ-02.jpg

คลัสเตอร์งานแต่ง บ้านสะพือ ม.5 และ ม.2 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นหญิง อายุ 24 ปี อาชีพนักบริบาล เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 มีอาการไข้ จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive (ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง) เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการพืชผล ผล Positive ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบมารดาและคนในครอบครัวอีก 4 คน ป่วย วันที่ 8-9 มี.ค.65 มารดาและป้าของผู้ป่วย มีประวัติไปเป็นแม่ครัวในงานแต่งงานในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย รวมผู้ป่วย 33 ราย เป็นผู้สัมผัสแม่ครัวและคนในงานแต่ง/ ครอบครัว/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 200 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์โรงเรียนชุมชนย้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นนักเรียนชั้น ป.4 อายุ 10 ปี ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง วันที่ 8 มี.ค.65 มีไข้ จึงมาขอชุดตรวจ ATK ที่ รพ.สต.ไปตรวจด้วยตนเอง เนื่องจากมีเด็กในห้องเดียวกันมีอาการคล้ายไข้หวัดหลายคน ผลตรวจ ATK Positive วันที่ 9 มี.ค.65 เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการพืชผล ผลตรวจ ATK Positive วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 25 ราย เป็นผู้สัมผัสครู นักเรียนในโรงเรียน/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 183 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์บ้านเสาธงน้อย หมู่5 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้ป่วยอายุ 24 ปี ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง วันที่ 4 มี.ค.65 มีไข้ จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive เข้ารับการตรวจที่ รพ.ตระการฯ ผล Positive วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ เพื่อน/ คนในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 115 คน อยู่ระหว่างกักตัว 115 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล2 (ตลาดดอนโทน) อำเภอตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 49 ปี เป็นแม่ค้าขายหมูในตลาด ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีไข้ เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตระการพืชผลผล RT PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 31 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/แม่ค้าในตลาด/ โรงเรียน/ ชุมชน มีผู้สัมผัสเสียงสูง 81 คนอยู่ระหว่างกัดตัว 18 คน

คลัสเตอร์งานฉลองประตูวัด ตำบลแก่งโดม หมู่ 8 อำเภอสว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นหญิงอายุ 18 ปี มีประวัติร่วมงานฉลองประตูวัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีมหรสพค้นหาผู้ป่วยพบติดเชื้อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็นผู้มาร่วมในวัด/ ครอบครัว/ เพื่อนบ้าน ผู้ป่วยกระจายใน 2 ตำบล มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 80 คน อยู่ระหว่างกักตัว 80 คน

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 164 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนวันรุ่น/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 281 คน อยู่ระหว่างกักตัว 17 คน

งานแต่งงาน-ตระการ-03.jpg