guideubon

 

แม่น้ำโขงล้นตลิ่งเอ่อท่วมที่อำเภอโขงเจียม

ปากมูล-แม่น้ำโขง-อุบล-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงล้นตลิ่ง เอ่อท่วมที่อำเภอโขงเจียม

น้ำท่วมโขวเจียม-อุบล-01.jpg

ข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำโขง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน 435 ครัวเรือน ราษฎรเดือดร้อน 1,487 คน ประกอบด้วย อำเภอเขมราฐ ถูกน้ำท่วม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเขมราฐ และตำบลนาแวง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 22 ครัวเรือน 81 คน ราษฎรอพยพ จำนวน 10 ครัวเรือน 38 คน และท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ตำบลเขมราฐ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านเขมราฐ อพยพ 8 ครัวเรือน 32 คน หมู่ 8 บ้านโนนนารี อพยพ 6 ครัวเรือน 20 คน หมู่ 11 บ้านหนองวิไล ราษฎร ได้รับความเดือนร้อน 6 ครัวเรือน จำนวน 21 คน และหมู่ 22 บ้านแสนสุข ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 2 ครัวเรือน จำนวน 8 คน

น้ำท่วมเขมราฐ-อุบล-01.jpg
ขอบคุณภาพจากกลุ่มไลน์

ที่อำเภอโพธิ์ไทร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ตำบลสำโรง บ้านผาซัน น้ำเอ่อล้นท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป – มา จำนวน 154 ครัวเรือน 600 คน

และที่อำเภอโขงเจียม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือ ตำบลโขงเจียม ตำบลห้วยไผ่ ตำบลหนองแสงใหญ่ และตำบลนาโพธิ์กลาง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม 259 ครัวเรือน จำนวน 806 คน

อำเภอนาตาล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม จำนวน 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน โดยตำบลนาตาล 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านคันพะลาน, หมู่ 8 บ้านแก้งไฮ้, บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 ส่วนตำบลพะลาน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพะลาน, หมู่ 2 บ้านทราย, หมู่ 3 บ้านปากแซง, หมู่ 4 บ้านบก, หมู่ 6 บ้านทุ่งเกลี้ยง และหมู่ 8 บ้านนาดง

ข่าวโดย จักรกฤษณ์ มาลาสาย