guideubon

 

ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราอีสานตอนล่าง

หมอนแปลงร่าง-พาราโฟมบีท-01.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 3 ทีม ที่คว้า 3 รางวัล ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราและส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

หมอนแปลงร่าง-พาราโฟมบีท-02.jpg

ผลงานหมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท โดยมี นางสาวบุษยารัตน์  สรรศรี นางสาวภริดา  ปักปิ่น นางสาววรรณภา  แก้วนิล และ นางสาวศิริพร  แก่นจันทร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัลจำนวน 30,000.- บาท และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท

แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า-01.jpg

ผลงานแผ่นประคบร้อนไฟฟ้าจากยางพาราที่สร้างสรรค์ โดยมี นางสาวณัฐพร  อัคพิน นางสาวชลธิชา  บัวโรย และ นายณรงค์เดช  อุราเลิศ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัลจำนวน 20,000.- บาท

Two-in-one-rubber-cushion-01.jpg

และ ผลงาน Two-in-one rubber cushion โดยมี นายภาณุพงศ์  พรมสุวรรณ นายพินิจนันท์  สุพร นางสาวสุภาวดี  นิยมชาติ และ นางสาวชุติมา  อิ่มใจ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราเข้าร่วมประกวด

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ และประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยแบ่งเป็นเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตภาคกลางและตะวันออก เขตภาคใต้ตอนกลางและเขตภาคใต้ตอนล่าง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศระดับเขตจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท ต่อไป

หมอนแปลงร่าง-พาราโฟมบีท-03.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 3 ทีม ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสามารถคว้า 3 รางวัล ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราและส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จและของขวัญครบรอบ 31 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ร่วมกัน

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์