guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2563

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-01.jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าว เป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกฝัง ให้นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันสำหรับทีมสหวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการสาธารณสุขของประเทศได้พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564

กิจกรรมประกอบด้วย การดูแลเยี่ยมบ้านดุจญาติมิตร วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนร่วมกัน และการสร้างทัศนคติในการทำงานในชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาได้ด้วยความมั่นใจแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทในชุมชนได้ดี มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-02.jpg

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร ผ่องแผ้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอโขงเจียม สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 12 อาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-03.jpg

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-04.jpg

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-05.jpg

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-06.jpg

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-07.jpg