guideubon

 

3 หน่วยงาน ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย

คุณภาพน้ำ-แม่น้ำมูล-01.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วม “แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” ภายใต้แผนปฏิบัติการของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมนักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและร่วมดำเนินกิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำมูล ณ บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คุณภาพน้ำ-แม่น้ำมูล-02.jpg

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ชี้แจงการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำมูลช่วงเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำให้จังหวัดและประชาชนทราบ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ก่อนที่ทีมนักวิชาการจะแยกย้ายกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แต่ละหน่วยงานได้รับผิดชอบต่อไป

คุณภาพน้ำ-แม่น้ำมูล-03.jpg

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำแม่น้ำมูล ลำมูลน้อย และลำโดมใหญ่ ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย จังหวัดอุบลราชานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โดยได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานดังกล่าว และมีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าความเค็ม (Salinity) และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) เป็นประจำทุกวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำให้จังหวัดและประชาชนทราบ จำนวน 9 จุด แม่น้ำมูล จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ สะพานหาดคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง สะพานเสรีประชาธิปไตย ต.ในเมือง อ.เมือง สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง และ ลำโดมใหญ่ สะพานบ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

คุณภาพน้ำ-แม่น้ำมูล-04.jpg

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ทำหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในส่วนของแม่น้ำมูลสะพานกุดศรีมังคละ อ.วารินชำราบ สะพานกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และสะพานบ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในส่วนของลำมูลน้อยสะพานบ้านท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมือง และสะพานถนนเลี่ยงเมือง บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

คุณภาพน้ำ-แม่น้ำมูล-05.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทำหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จำนวน 8 จุด รวม 3 ครั้ง ในวันที่ 19 กันยายน วันที่ 25 กันยายน และวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จากนั้นก็จะร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพน้ำต่อผู้ว่าราชการจัดหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจ้งเตือนประชาชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามในแม่น้ำมูล จำนวน 6 จุด มีผลการตรวจวัดค่า DO มีค่าอยู่ระหว่าง 1.9 – 3.9 mg/L จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึง เสื่อมโทรมมาก

แม่น้ำลำมูลน้อย จำนวน 2 จุด มีผลการตรวจวัดค่า DO อยู่ระหว่าง 4.2 – 4.9 mg/L จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้

แม่น้ำลำโดมใหญ่ จำนวน 1 จุด มีผลการตรวจวัดค่า DO เท่ากับ 3.7 mg/L อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)

ทั้ง 3 แม่น้ำ มีค่าอยู่ระหว่าง 5.1 – 6.7 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน สภาพโดยทั่วไปของแม่น้ำ ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง น้ำไหลแรง บางจุดมีเศษขยะพลาสติก โฟมพัดพามากับสายน้ำเป็นจำนวนมาก ข้อแจ้งเตือน ยังไม่ควรใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตรง จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว