guideubon

 

รับน้อง รื่นเริง เรียนรู้น้องพี่ ลูกเทา-ชมพู ม.ราชภัฏอุบลฯ

รับน้องรื่นเริง-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 11 คณะ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรมเชียร์ ฐานกิจกรรมสาขาวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้น้องใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนใหม่ภายในคณะ เรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกวินัย ความอดทน และการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

รับน้องรื่นเริง-ราชภัฏอุบล-02.jpg

รับน้องรื่นเริง-ราชภัฏอุบล-03.jpg

รับน้องรื่นเริง-ราชภัฏอุบล-04.jpg

รับน้องรื่นเริง-ราชภัฏอุบล-05.jpg

รับน้องรื่นเริง-ราชภัฏอุบล-06.jpg